ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ប្ល​ក​, រូបភាព

←ត្រលប់ទៅជំនួយការស្តាប់ជីងចាវ។