រកឃើញអ្វីសោះ

សុំអភ័យទោស, ប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះទេត្រូវបានគេរកឃើញទេ។ ប្រហែលជាការស្វែងរកនឹងជួយស្វែងរកប្រកាសដែលទាក់ទងនឹងមួយ។